หมวดหมู่: ข่าวคราวในสุรินทร์

ป.ป.ช.เมืองช้างรับร้องโกงอื้อ 107 เรื่อง เร่งสอบ 2 นักการเมืองปกปิดทรัพย์สิน

ป.ป.ช.เมืองช้างแถลงผลงานรอบ 1 ปีรับเรื่องร้องเรียนอื้อ 107 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 เรื่อง เผยเร่งตรวจสอบเชิงลึก 2 นักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติการณ์จงใจปกปิดทรัพย์สินหรือแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

ป.ป.ช.เมืองช้างรับร้องโกงอื้อ 107 เรื่อง เร่งสอบ 2 นักการเมืองปกปิดทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 3 อาคารนครชัยบุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายมงคล สาริสุต ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้แถลงผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 1 ปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.สุรินทร์ ต่อสื่อมวลชนประจำจังหวัดสุรินทร์

นายมงคลเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556-31 ธ.ค.2556 ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวน 107 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 31 เรื่อง แบ่งเป็น การดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นควรรับเรื่องไว้พิจารณา และมอบหมายให้อนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนต่อไปจำนวน 20 เรื่อง เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นควรไม่รับเรื่องไว้พิจารณาจำนวน 2 เรื่อง อยู่ในอำนาจ ป.ป.ท. และส่งให้ ป.ป.ท. ดำเนินงานจำนวน 9 เรื่อง

ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ทั้งสิ้น จำนวน 778 ราย ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย นายก อบจ., รองนายก อบจ., เลขานุการนายก อบจ., ที่ปรึกษานายก อบจ. และสมาชิก อบจ. จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 45 ราย

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมือง, รองนายกเทศมนตรีเมือง, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 ราย

ส่วนเทศบาลตำบล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบล, รองนายกเทศมนตรีตำบล, เลขานุการนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 25 แห่ง รวมทั้งสิ้น 120 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายก อบต., รองนายก อบต. และเลขานุการ อบต. จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 147 แห่ง รวมทั้งสิ้น 588 ราย

โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องยื่นแบบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน 3 ครั้ง คือภายใน 30 วันเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง, ภายใน 30 วันเมื่อพ้นดำรงตำแหน่ง และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี

ขณะที่ผลจากการตรวจสอบการยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตำแหน่ง พบผู้ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน 2 ราย ที่มีพฤติการณ์จงใจปกปิดทรัพย์สินหรือแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้มีมติตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินบุคคลดังกล่าวเชิงลึกต่อไป และยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบุคคลและหน่วยงานที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวได้ในขณะนี้

นายมงคลกล่าวอีกว่า สำหรับการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.สุรินทร์นั้น อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาคุณสมบัติขั้นสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหา จำนวน 10 คน ให้เหลือจำนวน 5 คน คาดว่าจะสามารถคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.จ.สุรินทร์ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้

อย่างไรก็ตาม หลังเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ทำงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้ามาปรึกษาเรื่องโครงการต่างๆ กันมากขึ้น ว่าโครงการที่จะทำต่างๆ ของตนเองนั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเข้าข่ายทุจริตอีกด้วย โดยนอกจากทำงานด้านตรวจสอบแล้วต้องมีการป้องกันและป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีที่ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณเรื่องบุคลากรต้องส่งเข้าไปตรวจสอบในแต่ละเรื่อง และหากประชาชนพบการทุจริตต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถแจ้งมาได้ที่ ป.ป.ช.สุรินทร์ ซึ่ง ป.ป.ช.จะปกปิดชื่อเป็นความลับต่อไป

ที่มา – http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000005721

ผู้สนับสนุน

facebook